A’yatawaa sünain Nanüiki Naa Wayuukana sulu’u Wikimedia

Paashaje’era paa’in sünain wane mma eere mapüleein napüla naa wayuukana antaa sünain süpüshua’a tü atüjaakalü sulu’u nanüiki.


Wayúu

Anashi’iya müin jüntüin sünainmüin tü kanüliakalü “Nanüiiki naa wayuukana sulu’u Wikimedia”, wane a’yatawaa süpülajatü atüjaa, süpüla aashajawaa je apaajaa süchiki nakuaippa naa wayuukana.


Jaralii waya

Tü a’yatawaa kanüliakalü Nanüiki Naa Wayuukana, su’ttirala Wikimedia Wenesueela sümaa waneeirua a’yatawaa eekalü sütüma Wikimedia sulu’u wane mma otta namaa waneeinua wayuu.


Tü paashajaaintkalü amaa

¡Müleka pi’itaweere tü pünüikikalü yaayaa paashajaa wamaa! [email protected]