Akaalinjaa
sulu’u Wikimedia

Tü a’yatawaairua eekalü süma’ana Wikimedia süpülajatü akaalinjaa sünain akotchajaa tü atüjaakalü. Tü ke’ireekalü saa’in shia eeinjatüin napüla napüshua’a naa wayuukana tü atüjaa eekat sainküin mmakat süpüshua’a je taashinjatüin shia napüla.


¿Pütüjeein akaalinjaa?

Püneeka tü a’yatawaa eeweekalü anain pia