Pi’itaa wane pütchi

(Atüjashii)

Yaayaa a’yataweena waya sümaa tü pütchi ashajuushikalü je tü aashajaaushikalü. Süpüla tia waapaweerü piamasü a’yatawaa: Tü kanüliakakü “Wikcionario” otta Pütchi Taashisü.

Wikcionario

Tü kanüliakalü “Wikcionario” süpülajana waima pütchi je taashisü süpüla eekai eein, ashajuushi sütüma wayuu je alijuna sainküin mmakat süpüshua’a. Leer más


Sukuaippa

“Ashajaa wane pütchi sulu’u ‘Wikcionario’”

Pütchi Taashisü

Süpülajatü anaajawaa wane pütchi sünain aashajaaushin shia, taashisü
shia sulu’u tü a’yatawaairua eekalü sulu’u Wikimedia


Sukuaipaa

Anaajawaa wane pütchi sünain aashajaaushin sulu’u Pütchi Taashisü


¿Kasa pütchi e’itaanajatka?

Wapütüin püpüla süchiki tü pütchi eekalü süpüla pi’itaain aashajaaushin je ashajuushin.

FotoEnlace
AamakaE’itawaa
AapüshainaE’itawaa
AchajayaE’itawaa
Ache’eE’itawaa
Achikii WajiiraE’itawaa
AchikiimaajatüE’itawaa
AchimpajawaE’itawaa
AiE’itawaa
AinawaaE’itawaa
AippiaE’itawaa
AjawajawaaE’itawaa
Akalio’ushajüleeE’itawaa
AkatkulaajaaE’itawaa
AkatkulaajiapanaE’itawaa
AkatkulaajülüE’itawaa
AkoostoE’itawaa
Akuwa’ipaa eejatülee mmanainE’itawaa
AlbaniaE’itawaa
AleemasainE’itawaa
AliitaE’itawaa
AlijunaikiE’itawaa
Alijunaiki TutkoE’itawaa
Alijunakai tutkosE’itawaa
Alijunapiapa’aE’itawaa
AmaE’itawaa
Amasoona (Kolomwia)E’itawaa
Amasoona (Wenesueela)E’itawaa
Ameerika UuchimüinE’itawaa
Amulo’ujalüE’itawaa
AmüchiE’itawaa
AnaajawaaE’itawaa
AnajiaE’itawaa
AnneerüE’itawaa
AnsuwaatekiE’itawaa
AntiookiaE’itawaa
AnuanaE’itawaa
AnüikiiE’itawaa
Anüliaa waaramaajatüE’itawaa
Anüliaamajaatü kottusu einjatuka jülümüin tü ashajanaka WikipeetiajatüE’itawaa
Anüliaashajio’uE’itawaa
AnülüE’itawaa
ApuureE’itawaa
Apünüinsheke’einrüE’itawaa
ApüriirüE’itawaa
ApürikaE’itawaa
AraaukatE’itawaa
AraawatE’itawaa
Aranaga EpieyuE’itawaa
Arcadio MontielE’itawaa
AroowaE’itawaa
AruuwaE’itawaa
Asanaalü Walekerülü’üE’itawaa
AshajiaE’itawaa
AsijuushiE’itawaa
AsüwaaiE’itawaa
Atkawaa Karawoowajatü (1821)E’itawaa
Atkawaa WoyakaajatüE’itawaa
Atkawaa Wuinpüleka soou Wuinka MarakaayaE’itawaa
AtpanaaE’itawaa
AtsüinjirawaaE’itawaa
AtunkuleE’itawaa
AtüjiaE’itawaa
Atülaantika (Kolomwia)E’itawaa
Aweerü Jiakomeeta FuminayaE’itawaa
AwopujülüE’itawaa
AyaaE’itawaa
AyaakuwaapalajanaE’itawaa
Ayaawajai ayaatia wayuunüliaE’itawaa
CastilletesE’itawaa
ChajaruutaE’itawaa
CheekeE’itawaa
ChiiE’itawaa
Chimporaasü (Ekuwatoorü)E’itawaa
E’itawaa
ChokooE’itawaa
ChooteE’itawaa
David Hernández PalmarE’itawaa
Deltaa AmakuuraE’itawaa
Departamento WajiiraE’itawaa
E-karalo’utaE’itawaa
Ee’iyalaaya a’laülaasüE’itawaa
EeuroE’itawaa
EipüseE’itawaa
EkirajaapüleeE’itawaa
Ekirajiapülee Katolikat Cecilio AcostaE’itawaa
Ekirajiapülee WajiiraE’itawaa
Ekirrajawa jamüin so’u WanüikikaE’itawaa
EkuwatoorüE’itawaa
Emi’iraaE’itawaa
EneeroE’itawaa
Eperü’üiE’itawaa
EpieyuuE’itawaa
EpinayuuE’itawaa
ErüE’itawaa
Estercilia Simanca PushainaE’itawaa
E’inaseeE’itawaa
FacebookE’itawaa
Francisco Justo Pérez Van-LeendenE’itawaa
Fundación Wayuu TayaE’itawaa
Guillermo Ojeda JayariyuuE’itawaa
Hugo ChávezE’itawaa
Hugo Chávez FríasE’itawaa
IchiiE’itawaa
IchipkiiE’itawaa
IishoE’itawaa
IndexE’itawaa
InküleenaikiE’itawaa
IpuanaE’itawaa
Ira’eerüE’itawaa
IramaE’itawaa
IshosüE’itawaa
IwaE’itawaa
IwanaE’itawaa
Ja’ayaliyuuE’itawaa
JaipaiE’itawaa
Jamüche’eE’itawaa
Jayariyú Farías MontielE’itawaa
JayeechiE’itawaa
Je’episiyaE’itawaa
je’yuluE’itawaa
JeesüE’itawaa
Jeketü EspaattaE’itawaa
JepiraE’itawaa
JeyuuE’itawaa
Ji’irain Mma KolomwiaE’itawaa
Ji’irain Mma Woliwarianakat WenesueelaE’itawaa
JieyüE’itawaa
JinnuuE’itawaa
Jintukaa MarakaayaE’itawaa
JirnuuE’itawaa
Jorge Luis PocaterraE’itawaa
José Angel Fernández Silva WulianaE’itawaa
José Prudencio PadillaE’itawaa
Ju’iE’itawaa
Juan Francisco Gómez CercharE’itawaa
Juan Manuel SantosE’itawaa
JuniaE’itawaa
Juransiiku MirantaE’itawaa
JuriichaE’itawaa
JuulioE’itawaa
JuunioE’itawaa
Juurala tü eejirawaakatE’itawaa
JuusayuuE’itawaa
Juya jeketüE’itawaa
Juyo’uE’itawaa
Ka’iirua sünain semaanaE’itawaa
Ka’iyaawatiaE’itawaa
Ka’ñaruushiE’itawaa
Kaa’ulaaE’itawaa
KaalütaaE’itawaa
KaaraiE’itawaa
KaatsetE’itawaa
Kaau’kaaE’itawaa
Kaaule o’ukaasüE’itawaa
KaayaE’itawaa
Kaa’aulayawaaE’itawaa
Kachuweera ashajiaaE’itawaa
KaketaaE’itawaa
KalaapakoE’itawaa
kalapaasüE’itawaa
KalekaleE’itawaa
KanasüE’itawaa
Kane’waE’itawaa
KanewaE’itawaa
KantaawaE’itawaa
KaraakaE’itawaa
KarakaasE’itawaa
KarakasE’itawaa
Karalo’utaE’itawaa
KarateerüE’itawaa
KarawoowatE’itawaa
KariinyaE’itawaa
KaripiitaE’itawaa
KarouyaE’itawaa
KasanaareE’itawaa
KashiE’itawaa
Kashiirua sünain juyaE’itawaa
KasoliinaE’itawaa
KaspolüinE’itawaa
KasutotE’itawaa
KatnajapüE’itawaa
KattajeenaE’itawaa
Katto’uiE’itawaa
KatünasüE’itawaa
KayushiE’itawaa
Ka’lairaE’itawaa
KeesüE’itawaa
KemionE’itawaa
KepeinE’itawaa