Pi’itaa wane pütchi

(Atüjashii)

Yaayaa a’yataweena waya sümaa tü pütchi ashajuushikalü je tü aashajaaushikalü. Süpüla tia waapaweerü piamasü a’yatawaa: Tü kanüliakakü “Wikcionario” otta Pütchi Taashisü.

Wikcionario

Tü kanüliakalü “Wikcionario” süpülajana waima pütchi je taashisü süpüla eekai eein, ashajuushi sütüma wayuu je alijuna sainküin mmakat süpüshua’a. Leer más


Sukuaippa

“Ashajaa wane pütchi sulu’u ‘Wikcionario’”

Pütchi Taashisü

Süpülajatü anaajawaa wane pütchi sünain aashajaaushin shia, taashisü
shia sulu’u tü a’yatawaairua eekalü sulu’u Wikimedia


Sukuaipaa

Anaajawaa wane pütchi sünain aashajaaushin sulu’u Pütchi Taashisü


¿Kasa pütchi e’itaanajatka?

Wapütüin püpüla süchiki tü pütchi eekalü süpüla pi’itaain aashajaaushin je ashajuushin.

FotoEnlace
JemiaiE’itawaa
Jimo’ulaE’itawaa
JokomaE’itawaa
KachueeraE’itawaa
Kapa’asüE’itawaa
KasipaE’itawaa
Kasiwano’uE’itawaa
KulemataE’itawaa
NamünaE’itawaa
OjottaaE’itawaa
Wattapia’aE’itawaa
WawaachiE’itawaa
WayuuiruaE’itawaa
WaüyeeE’itawaa
WopuE’itawaa
AinawaaE’itawaa
AchimpajawaE’itawaa
AjawajawaaE’itawaa
AntirawaaE’itawaa
COVID_19E’itawaa
IishoE’itawaa
IshiE’itawaa
Ja’ayaliyuuE’itawaa
Je’yuluE’itawaa
JeyuuE’itawaa
KantaawaE’itawaa
KoleejiaE’itawaa
MaikiE’itawaa
O’otowaaE’itawaa
RaawiaE’itawaa
RooE’itawaa
RouyaE’itawaa
UlewanaE’itawaa
UliyuuE’itawaa
WayuunkeeraE’itawaa
CastilletesE’itawaa
E’inaseeE’itawaa
IramaE’itawaa
JepiraE’itawaa
KusuE’itawaa
MapüjaE’itawaa
MaraajaE’itawaa
Mohamad Jaafar Dasuki HajjE’itawaa
MolokoonoE’itawaa
Nakalia A’yataaliiE’itawaa
NasareeE’itawaa
OumalaE’itawaa
Outkajawa Mulo’usükalü Natuma Putchipü’üiruaE’itawaa
PaaluwachonE’itawaa
PalaapünaaE’itawaa
Pali’iseE’itawaa
RankeriiaE’itawaa
SawainrüE’itawaa
SiinaE’itawaa
Shira kaaulaaE’itawaa
Si’ichiE’itawaa
Sojotojooya ParawanaaE’itawaa
Sojotojooya palaaE’itawaa
Sotpaapüna lamunaaka wiinnaa sünain MarakaayaE’itawaa
Suwatira puliikuE’itawaa
SüchiE’itawaa
SüchiimmaE’itawaa
Taleepana kekiisüE’itawaa
TurompaE’itawaa
Tü aashiajawaa su’utpünaajatkaa 69E’itawaa
UcharayuE’itawaa
UlewanaE’itawaa
WalekerüE’itawaa
WaliipanaaE’itawaa
WaawatchonE’itawaa
WaüE’itawaa
WüirüE’itawaa
AüliijanaE’itawaa
E’ejenaE’itawaa
JaarüE’itawaa
JunaayaE’itawaa
MuusaE’itawaa
SenkeyuuE’itawaa
AnajirawaaE’itawaa
Ala’ule’era aa’inE’itawaa
Jimataa aa’inE’itawaa
YootirawaaE’itawaa
Kojutaa amüin wayuuE’itawaa
AlapalaaE’itawaa
AsülajaaE’itawaa
Anaatawa pütchiE’itawaa
AapawaaE’itawaa
AnouktaaE’itawaa
ApüralaaE’itawaa
OunuwaaE’itawaa
O’unajawaaE’itawaa
MiirokuE’itawaa
MayeinwaaE’itawaa
MeiE’itawaa
MeruunaE’itawaa
MiyaasüüE’itawaa
Mo’uwaE’itawaa
AshunuuE’itawaa
AünüüE’itawaa
A’ütpa’aE’itawaa
AapirawaaE’itawaa
AshuunajaaE’itawaa
AsichajaaE’itawaa
AtalejaaE’itawaa
EmechiE’itawaa
EmeejaaE’itawaa
Isashipa’aE’itawaa
JatuunaE’itawaa
JayapaE’itawaa
JemiaiE’itawaa
Jimo’ulaE’itawaa
JokomaE’itawaa
KachueeraE’itawaa
Kapa’asüE’itawaa
KasipaE’itawaa
Kasiwaano’uluE’itawaa
KulemataE’itawaa
NamünaE’itawaa
OjottaaE’itawaa
OjuichajaaE’itawaa
OsolojooE’itawaa
Pali’iE’itawaa
ParuluaE’itawaa
PesuaE’itawaa
PüsichiE’itawaa
ShaakumaE’itawaa
Shalü’ütaaE’itawaa
TüitüiE’itawaa
WatchuashiiE’itawaa
Wattapia’aE’itawaa
WawaachiE’itawaa
WayuuiruaE’itawaa
WaüyeeE’itawaa
WopuE’itawaa
Maa’alaE’itawaa
JepirachiE’itawaa
AsakaaE’itawaa
KasipoluinE’itawaa
Nakalia A’yataaliiE’itawaa